faara-logo.png

meer informatie +31 6 2863 6086

Over Ons

anitaf.pngFransen Accountancy & Advies is een Register accountantskantoor in Oss met een heel duidelijk en onderscheidend profiel. Wij richten onze dienstverlening op ondernemingen in het midden- en bovensegment van het MKB. Onze opdrachtgevers werken regionaal, nationaal en internationaal. Ons team is bewust bescheiden qua omvang, zodat wij een persoonlijke en flexibele benadering kunnen garanderen passend bij uw vertrouwelijke aangelegenheden. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van specialisten op velerlei terrein.

 

Oprecht betrokken bij uw bedrijf. Een goed persoonlijk contact, wederzijds vertrouwen en constructief overleg.

Dat is de basis waarop wij samenwerken en u gebruik kunt maken van onze kennis ten bate van uw bedrijfsvoering. 

 

Over onze klanten.

Tot onze kring van klanten mogen wij een groot aantal ondernemingen in Noord-Brabant rekenen. Buiten Noord-Brabant zijn wij werkzaam voor klanten in geheel Nederland. Onze klantenportefeuille bestaat voor een groot deel uit ondernemers in het segment midden- en kleinbedrijf, vrije beroepsbeoefenaren, dienstverleners en ondernemingen in handel en industrie. Daarnaast verlenen wij onze diensten aan een aantal not-for-profit -instellingen.

Lidmaatschappen.

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Het NBA zorgt er voor dat de RA-titel blijft staan voor een kwalitatief hoogwaardige beroepsuitoefening. Dit doet het NBA door het bevorderen van goede wet- en regelgeving en het waarborgen van de opleidingseisen voor registeraccountants. Slechts registeraccountants die aan de strenge eisen van het NBA voldoen kunnen ingeschreven worden in het accountantsregister.
Drs.Anita A.J.M. Fransen RA is sinds 1996 ingeschreven in het accountantsregister.

 

Fiscount

Fiscount is een branche organisatie voor accountantskantoren in het MKB. Fiscount levert expertise met betrekking tot fiscaliteit, juridische zaken en wettelijke controles. Fransen Accountancy & Advies is hierbij aangesloten.

 

 

Klachtenregeling

Artikel 1

 1. Een ieder die wil klagen over de wijze waarop een medewerker van Fransen Accountancy & Advies zich bij de uitoefening van zijn beroep jegens hem heeft gedragen, kan hierover schriftelijk een klacht indienen bij Anita Fransen , anita.fransen@faara.nl.
 2. Een ieder die wil klagen over vermeende onregelmatigheden binnen of buiten het accountantskantoor, kan hierover schriftelijk een klacht indienen bij Anita Fransen , anita.fransen@faara.nl
 3. Indien de klacht betrekking heeft op de wijze waarop een registeraccountant zich bij de uitoefening van zijn beroep jegens de klager heeft gedragen, kan de klager er tevens voor kiezen zijn klacht in te dienen bij de Klachtencommissie NBA.
 4. Een klacht in de zin van deze klachtenregeling kan niet uitsluitend over de hoogte van een declaratie gaan.

 

Artikel 2

Wij dragen zorg voor een zorgvuldige en behoorlijke behandeling van schriftelijke klachten.

 

Artikel 3

 1. De klacht wordt ondertekend en bevat ten minste:

a.   de naam en het adres van de klager;

b.   de naam van de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft;

c.   de dagtekening;

d.   een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;

e.   de klachtwaardigheid van de gedraging.

 1. Indien de klacht in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, draagt de klager zorg voor een vertaling.
 2. De klacht kan ook een voorstel voor afwikkeling van de klacht bevatten.

 

Artikel 4

De medewerker die een schriftelijke klacht ontvangt, stuurt deze terstond door aan Anita Fransen.

 

Artikel 5

 1. Anita Fransen bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk binnen vijf werkdagen.
 2. Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld:
  • de afhandelingstermijn;
  • de verdere procedure;
  • de contactpersoon;
  • de mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien.
 3. Anita Fransen zendt een klacht tot behandeling waarvan kennelijk een andere instantie bevoegd is onverwijld naar die instantie door onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de klager.
 4. Anita Fransen zendt een klacht die niet voor haar bestemd is en ook niet wordt doorgezonden zo spoedig mogelijk terug aan de klager. Het begeleidende schrijven vermeldt de reden van terugsturen.

 

Artikel 6

De behandeling van de klacht geschiedt indien mogelijk door een medewerker of medewerkers die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is of zijn geweest.

 

Artikel 7

 1. Anita Fransen is niet verplicht de klacht in behandeling te nemen:

a.   indien zij betrekking heeft op een gedraging die door de indiening van een klacht aan het oordeel van de klachtencommissie van de beroepsorganisaties of een klachtinstantie van een andere accountantsorganisatie of accountantskantoor is onderworpen, dan wel onderworpen is geweest;

b.   indien zij betrekking heeft op beroepsmatig handelen dat langer dan drie jaar na constatering daarvan of langer dan zes jaar vóór indiening van de klacht, heeft plaatsgevonden;

c.   indien zij betrekking heeft op een gedraging die door de indiening van een klacht aan het oordeel van de accountantskamer is onderworpen, dan wel onderworpen is geweest;

d.   zolang ter zake van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.

 1. Anita Fransen neemt een klacht niet in behandeling indien niet is voldaan aan enig bij het klachtenreglement gesteld vereiste voor het in behandeling nemen van klachten, mits de klager de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn.
 2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt Anita Fransen klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis.

 

Artikel 8

 1. Anita Fransen stelt de klager en de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.
 2. Van het horen kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is.
 3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

 

Artikel 9

 1. Anita Fransen handelt de klacht zo spoedig mogelijk af, doch uiterlijk eken.
 2. De termijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de klager is verzocht een verzuim als bedoeld in lid, van dit klachtenreglement te herstellen, tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
 3. De afhandeling kan voor ten hoogste vier weken worden verdaagd.
 4. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

 

Artikel 10

 1. Anita Fransen stelt de klager en de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van haar bevindingen inzake de klacht alsmede van eventuele .
 2. De beslissing van Anita Fransen strekt tot:

a.   gegrondverklaring van de klacht; of

b.   ongegrondverklaring van de klacht.

 1. Indien de klacht betrekking heeft op een handelen of nalaten als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Wet tuchtrechtspraak accountants wordt in de beslissing gemeld dat alsnog een klacht kan worden ingediend bij de accountantskamer.

 

Artikel 11

De klacht vervalt zodra klager aan Anita Fransen te kennen geeft dat de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, naar tevredenheid aan zijn klacht tegemoet is gekomen.

 

Artikel 12

Anita Fransen draagt zorg voor de registratie van de ingediende klachten.